Благајничко и архивско работење

ЦЕЛ

Стекнување практични знаења за водење на благајничко работење и правилно имплементирање на законската регулатива. Овозможува учесникот да стекне вештини за почитување на принципите на канцелариското и архивско работење: точност, експедитивност, едноставност, еднообразност, прегледност, економичност и будност. Овозможува учесникот да стекне основни познавања и практична примена на законот за персонален данок на доход.

Учесници

Секој, без разлика на возраста, степенот на образование и работното искуство, што сака да се стекне со практично знаење во областа на благајничко, канцелариско и архивско работење.

Сертификати

Секој учесник кој успешно ќе ја заврши обуката ќе се стекне со Сертификат за посетена обука посетена обука за практична примена на благајничко, канцелариско и архивско работење.

Временска рамка

4 дена, 24 часа

Благајничко работење

 • Евиденција на уплати и исплати во готови пари
 • Благајничко работење со девизи за службени патувања во странство
 • Благајничко работење во трговија на мало
 • Благајничко работење со кредитни картички
 • Интерни акти
 • Правилник за благајничко работење
 • Одлука за благајнички максимум
 • Одлука за службено патување во странство

Канцелариско работење

 • Прием, прегледување и распоредување на актите
 • Заведување на актите
 • Доставување на актите во работа
 • Административно-техничко обработување на актите
 • Испраќање на актите
 • Разведување и класифицирање на актите
 • Одлагање на завршните акти во писарница и чување на актите

Архивско работење

 • Одбирање на архивска граѓа од документарен материјал
 • Средување на архивска граѓа и документарен материјал
 • Евидентитрање на архивска граѓа
 • Категоризација на архивска граѓа
 • Потпишување на документарен материјал на кој му изминал рок за чување,
 • Уништување на предложениот документарен материјал,
 • Чување, заштита и обезбедување на документарен материјал и архивска граѓа во соодветен простор

Обработени теми поврзани со даночните прописи

 • Основање на друштво
 • Водење на сметководство
 • Оформување на документација согласно законските прописи
 • Пресметка на персонален данок на доход и препознавање на трошоци кои се непризнаени согласно законот на данок од добивка, и тоа по следните основи:
 • договори за дело, стипендии, донации, лекување;
 • хотелски сметки и патни трошоци (авионски карти и сл.) за деловни гости;
 • надомест за месечен паушал, патни и дневни трошоси на членови на органи на управување;
 • издавање под закуп на движен и недвижен имот
 • Користење на сопствено возило за службени цели;
 • Репрезентација

Очекувани резултати                                                      Прочитајте повеќе

По завршување на обуката учесникот треба:

 • да ги познава основните акти и поими во канцелариското работење;
 • да ги извршува дејствијата кои ги опфаќа канцелариското работење и истите да ги извршува;
 • да евидентира во канцелариски книги и да врши архивирање на документацијата;
 • да го познава архивското работење;
 • да прима, отвара, прегледува и распоредува пошта;
 • да оформува предмет;
 • да ги заведува и разведува актите во деловодникот;
 • да врши упис во регистарот; да врши пренос и поврзување на основните броеви;
 • да архивира, средува и чува акти, предмети и документи;
 • да води картотека на предмети;
 • да составува и обликува деловни писма и друга документација
 • да користи и пополнува обрасци ( документација) во врска со извршувањето на внатрешното и надворешното трговско работење на деловните субјекти;
 • да изготвува фактури, пополнува испратница и приемница;
 • да стекнува навики за уредно, брзо и точно извршување на работата;
 • да развива професионален однос кон клиентите.

Програмска поддршка, наставен материјал

 • Предавањата се одвиваат во опремена просторија со модерна технологија, практична работа на индивидуален компјутер со користење на софтвер за финансово и материјално сметководство.
 • Се изработуваат проекти, тестови и задачи за утврдување на стекнатите знаења за секоја целина пооделно.

Сертификат

 • Секој учесник кој успешно ќе ја заврши обуката ќе се стекне со Сертификат за посетена обука посетена обука за практична примена на благајничко, канцелариско и архивско работење.

Пријавување

 • Секој учесник треба да достави ПРИЈАВА ЗА ОБУКА.

Цена

15.000 денари

Цената вклучува трошоци за работен материјал, тестови, наставен материјал, освежување за време на паузата.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ: 078 383 053 / 02 3 22 00 54

Податоци за плаќање:

Примач: Нова Консалтинг.
Сметка: 3 0000000 2463254 Комерцијална банка.
Цел на дознака: ПО ФАКТУРА

Информации за предавачот

 • Дипл.ецц, овластен ревизор
 • Основач & CEO - ПКФ Нова Консалтинг
 • Партнер - Ефект плус, друштво за ревизија
 • Претседател - Надзорен Одбор на ИОРРМ
 • Интерен ревизор - ВФП фонд менаџмент 
 • Даночен консултант - WTS Германија
 • Превач на семинари и работилници
 • Надворешен консултант
 • Финансов директор, Електроелемент 2 год.
 • Финансов директор, АДССДП 4 години
 • Програмер и раководител на IT 10 год.
Прочитајте повеќе
Ние успеавме да докажеме како практичната едукација може да биде почеток на професионална кариера!

Nova Konsalting